O nas

Biblioteka Pedagogiczna w Zgierzu jest placówką oświatową wspierającą działalność szkół i instytucji edukacyjnych z terenu województwa łódzkiego.

Posiada dwie filie w: Kutnie i Łęczycy.

Placówka powstała na mocy uchwały nr XLI/496/22 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie utworzenia z dniem 1 marca 2022 r. Biblioteki Pedagogicznej w Zgierzu wraz z filiami w Kutnie i Łęczycy i włączenia w struktury Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu.

Biblioteka służy przede wszystkim potrzebom kształcących się i doskonalących nauczycieli, studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela oraz innych osób zainteresowanych sprawami kształcenia i wychowania. Gromadzi, opracowuje, przechowuje i udostępnia swe zbiory, w szczególności z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych, publikacje naukowe i popularno-naukowe z różnych dziedzin wiedzy, beletrystykę i dzieła klasyki światowej, lektury szkolne dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, programy nauczania, podręczniki metodyczne dla nauczycieli, podręczniki akademickie oraz materiały dotyczące problematyki oświaty w regionie.

Ze zbiorów Biblioteki mogą korzystać wszystkie zainteresowane osoby, w szczególności: nauczyciele i inni pracownicy placówek oświatowych województwa łódzkiego, nauczyciele akademiccy, studenci uczelni wyższych, słuchacze szkół policealnych i maturzyści. Wyżej wymienione osoby mogą, po zarejestrowaniu się, korzystać z usług Biblioteki. Pozostałe osoby mogą korzystać ze zbiorów na miejscu.

Biblioteka organizuje i prowadzi wspomaganie szkół i placówek oświatowych w realizacji ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz bibliotek szkolnych w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką szkolną, prowadzi działalność informacyjną i bibliograficzną, udziela pomocy i instruktażu bibliotekom szkolnym, współdziała z placówkami doskonalenia nauczycieli i innymi bibliotekami, inspiruje i promuje edukację czytelniczą i medialną. Ponadto, organizuje i prowadzi działalność edukacyjną i kulturalną na rzecz środowiska lokalnego.

Biblioteka wraz z filiami pracuje w oparciu o biblioteczny program komputerowy SOWA SQL zapewniający nowoczesne rozwiązania informatyczne, zgodne z międzynarodowymi normami bibliotecznymi. Obecnie placówka wraz z filiami dysponuje centralnym katalogiem online, ma uruchomioną komputerową wypożyczalnię pracującą z centralną bazą czytelników, zapewnia usługi online dla użytkowników: serwis www oraz elektroniczne zamawianie i rezerwowanie swoich zbiorów. Udostępnia również teksty książek w czytelni internetowej IBUK Libra oraz Legimi.

Oferta edukacyjna Biblioteki dostosowana jest do bieżących potrzeb nauczycieli oraz zgodna z kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa.

Biblioteka wspomaga pracę placówek oświatowych oraz promuje czytelnictwo poprzez organizowanie różnych konkursów, akcji czytelniczych, zajęć edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów wszystkich etapów nauczania oraz szkoleń dla nauczycieli. Od 2013 r. prowadzi między innymi sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli bibliotekarzy i nauczycieli świetlic ze szkół powiatu zgierskiego.